Tetsuya Bushi House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Tetsuya Bushi – The Details

Who is Tetsuya Bushi?

Tetsuya Bushi is a Wrestler from Adachi-ku. He was born 5 April 1983 in Adachi-ku.

How old is Tetsuya Bushi?

Tetsuya Bushi is 37 years old. He was born 5 April 1983 in Adachi-ku.

Where is Tetsuya Bushi from?

Tetsuya Bushi is from Adachi-ku.

Tetsuya Bushi Twitter