Wajih Owais House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Wajih Owais – The Details

Who is Wajih Owais?

Wajih Owais is a Biologist from Ajloun, Jordan. He was born 5 November 1947 in Ajloun, Jordan. Wajih owais studied in Washington State University.

How old is Wajih Owais?

Wajih Owais is 73 years old. He was born 5 November 1947 in Ajloun, Jordan.

Where is Wajih Owais from?

Wajih Owais is from Ajloun, Jordan.

What Is Wajih Owais Education (And School)?

Wajih Owais studied in

Washington State University
American University of Beirut
University of Jordan

.