Xiao Xun House, Boyfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Xiao Xun – The Details

Xiao Xun

Who is Xiao Xun?

Xiao Xun is a Actor from Taiwan. She was born 27 February 1989 in Taiwan.

How old is Xiao Xun?

Xiao Xun is 31 years old. She was born 27 February 1989 in Taiwan.

How tall is Xiao Xun?

Xiao Xun is 5′ 4″ tall.

Where is Xiao Xun from?

Xiao Xun is from Taiwan.

Xiao Xun Instagram

@estherxun