Xu Yuanchong House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Xu Yuanchong – The Details

Who is Xu Yuanchong?

Xu Yuanchong is a Translator from Nanchang, People’s Republic of China. He was born 18 April 1921 in Nanchang, People’s Republic of China. Xu yuanchong studied in National Southwestern Associated University.

How old is Xu Yuanchong?

Xu Yuanchong is 99 years old. He was born 18 April 1921 in Nanchang, People’s Republic of China.

Where is Xu Yuanchong from?

Xu Yuanchong is from Nanchang, People’s Republic of China.

How many awards has Xu Yuanchong won?

Xu Yuanchong has won

Lifetime Achievement Award in Translation 2010

.

What Is Xu Yuanchong Education (And School)?

Xu Yuanchong studied in

National Southwestern Associated University

.