Yuki Kato House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Yuki Kato – The Details

Who is Yuki Kato?

Yuki Kato is a Athlete from Saitama Prefecture, Kantō region, Japan. He was born 20 September 1997 in Saitama Prefecture, Kantō region, Japan.

How old is Yuki Kato?

Yuki Kato is 23 years old. He was born 20 September 1997 in Saitama Prefecture, Kantō region, Japan.

Where is Yuki Kato from?

Yuki Kato is from Saitama Prefecture, Kantō region, Japan.

Yuki Kato Twitter