Zhang Xueliang House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Zhang Xueliang – The Details

Who is Zhang Xueliang?

Zhang Xueliang is a Politician from Haicheng, Anshan, Liaoning, People’s Republic of China. He was born 3 June 1901 in Haicheng, Anshan, Liaoning, People’s Republic of China. His father is Zhang Zuolin. Zhang xueliang lives in Taiwan Island, Honolulu.

How old is Zhang Xueliang?

Zhang Xueliang is 119 years old. He was born 3 June 1901 in Haicheng, Anshan, Liaoning, People’s Republic of China.

Who is Zhang Xueliang married to?

Zhang Xueliang is married to Yu FengzhiZhao Yidi.

Where is Zhang Xueliang from?

Zhang Xueliang is from Haicheng, Anshan, Liaoning, People’s Republic of China.

Where does Zhang Xueliang live?

Zhang Xueliang lives in Taiwan Island, Honolulu.

Who are Zhang Xueliang parents?

His father is Zhang Zuolin.