Zheng Ji House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Zheng Ji – The Details

Who is Zheng Ji?

Zheng Ji is a Chemist from Nanxi District, Yibin, People’s Republic of China. He was born 6 May 1900 in Nanxi District, Yibin, People’s Republic of China.

How old is Zheng Ji?

Zheng Ji is 120 years old. He was born 6 May 1900 in Nanxi District, Yibin, People’s Republic of China.

Where is Zheng Ji from?

Zheng Ji is from Nanxi District, Yibin, People’s Republic of China.