Zhou Chengjian House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Zhou Chengjian – The Details

Who is Zhou Chengjian?

Zhou Chengjian is a Businessperson from Lishui, People’s Republic of China. He was born 1966 in Lishui, People’s Republic of China. Zhou chengjian studied in Zhejiang University.

How old is Zhou Chengjian?

Zhou Chengjian is 54 years old. He was born 1966 in Lishui, People’s Republic of China.

Where is Zhou Chengjian from?

Zhou Chengjian is from Lishui, People’s Republic of China.

What Is Zhou Chengjian Education (And School)?

Zhou Chengjian studied in

Zhejiang University

.