Zhu De House, Girlfriend, Kids, Age, Awards, Height, Instagram, Birthday, Marriage and Facts

Quick Facts & FAQ About Zhu De – The Details

Zhu De

Who is Zhu De?

Zhu De is a Politician from Zhu De’s Former Residence, People’s Republic of China. He was born 1 December 1886 in Zhu De’s Former Residence, People’s Republic of China.

How old is Zhu De?

Zhu De is 134 years old. He was born 1 December 1886 in Zhu De’s Former Residence, People’s Republic of China.

Who is Zhu De married to?

Zhu De is married to Liu CongzhenChen YuzhenWu RuolanKang Keqing.

Where is Zhu De from?

Zhu De is from Zhu De’s Former Residence, People’s Republic of China.